Všeobecné obchodní podmínky

Dům Kamenů s.r.o.

se sídlem Komenského 259, 273 06 Libušín, IČ: 09048774, DIČ: CZ09048774

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://dumkamenu.cz


Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) jsou v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součástí veškerých smluv uzavřených mezi Dům Kamenů, se sídlem Komenského 259,273 06 Libušín, IČ: 09048774, jakožto prodávajícím (dále jen „prodávající) a kupujícím na zboží a služby (zejména  obkladový kámen a skalní materiály) nabízené na internetovém e-shopu prodávajícího prostřednictvím komunikace na dálku.

Odesláním objednávky podávajícímu dává kupující výslovný souhlas s  těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a tyto Všeobecné obchodní podmínky se tak stávají nedílnou součástí kupní smlouvy.

Kupujícím se rozumí jakýkoliv zájemce o dodávku zboží, se kterým bude uzavřena kupní smlouva a to bez ohledu na jeho právní postavení. Pokud bude kupujícím podnikatel, nevztahuje se na něj ustanovení čl. VII. podmínek.

Zbožím se rozumí obkladový kámen a skalní materiály, případně další doplňkové věci nabízené prodávajícím, které jsou způsobilé být předmětem kupní smlouvy, ať se jedná o věci dodané bez úprav na přání kupujícího či s těmito úpravami.


Kontraktace

Vystavení zboží na eshopu či jiná vyjádření prodávajícího, že je schopen dodat zboží a jeho specifikace, je pouze informativního charakteru, tedy výzvou k podávání nabídek na uzavření smlouvy (objednávek). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Nabídku na uzavření smlouvy (objednávku) podává kupující písemně. Za písemnou formu se považuje jakýkoliv způsob vyjádření umožňující zachycení obsahu právního jednání a specifikace osoby kupujícího.

Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné specifikaci kupujícího a náležitosti specifikace zboží, včetně způsobu dopravy. Má se za to, že objednávka má veškeré náležitosti v případě, že je možné ji ze strany prodávajícího prostým právním jednáním přijmout.

Za správnost údajů uvedených kupujícím při objednávání zboží odpovídá kupující a tyto jsou prodávajícím bez ověřování považovány za správné.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající obdržení objednávky kupujícímu potvrdí, typicky telefonicky nebo na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Toto potvrzení má pouze informativní charakter a není akceptací prodávajícího.

K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy prodávající doručí kupujícímu písemnou akceptaci.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího.  


Kupní cena a další platby

Kupní cena zboží je dána ceníky prodávajícího platnými ke dni doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Jsme platce DPH

Poštovné a balné, příp. jiná doprava se účtuje nad rámec kupní ceny. Kupující si hradí dopravu sám na vlastní náklady a cena za dopravu se připočítává ke kupní ceně zboží.

Kupní cena a další platby jsou splatné ve lhůtě a na účet uvedený ve faktuře prodávajícího doručené kupujícímu, kterou je prodávající oprávněn vystavit kdykoliv po uzavření smlouvy.

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu pouze bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2201794440/2010, uvedený u společnosti Fio Banka

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající je zejména bez ohledu na princip platebních podmínek oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Na splatnost kupní ceny nemá odkladný účinek případné uplatnění reklamace kupujícího ani prodlení kupujícího s převzetím zboží.


Splnění

Přibližnou dobu dodání je oprávněn stanovit prodávající dle svých skladových a technických možností. Obvyklá doba dodání činí 2 – 10 týdnů od připsání zálohové platby na účet prodávajícího, je – li sjednána, jinak od uzavření smlouvy.

V případě nedostupnosti objednaného zboží z důvodu vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není v uvedené lhůtě dostupné, je prodávající povinen informovat kupujícího a stanovit nový termín dodání. V případě, že dojde k prodloužení doby dodání nad maximální dobu uvedenu v odst. 2 tohoto článku, má kupující právo od smlouvy odstoupit. Kupující není oprávněn požadovat po prodávajícím náhradu škody způsobené stanovením pozdějšího termínu dodání zboží.

Prodávající je oprávněn plnit i částečně a kupující je povinen částečné plnění přijmout.

Účinky dodání jako přechod nebezpečí škody nastávají předáním prvnímu dopravci, to neplatí, je-li kupujícím spotřebitel.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující je povinen zajistit vykládku dodaného zboží na své náklady.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady.

Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na dodacím listu. Potvrzením dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně skutečností, které byly zjevné při dodání (např. porušení obalu) nemůže být brán zřetel.

Kupující je povinen si dodané zboží neprodleně prohlédnout a uplatnit případné zjevné vady nejpozději v okamžiku při převzetí zboží. Pokud kupující zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, bez zbytečného odkladu vyrozumí prodávajícího.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i na jiné adrese sdělené pro tyto účely prodávajícím. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, označení vady nebo oznámení, jak se projevuje.

Případné skryté vady, které mělo zboží při převzetí kupujícím a které však vyšly najevo později, je kupující povinen uplatnit nejpozději do 2 let od převzetí.

Neuplatní-li kupující vady zboží bez zbytečného odkladu prodávajícímu, odpovědnost prodávajícího za vady zaniká.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé neodbornou či nesprávnou manipulací, montáží nebo používáním zakoupeného zboží a vady, způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

Prodávající neodpovídá za vady zboží, jež způsobil kupující svými úpravami zboží.

Za vadu zboží se nepovažuje nepodstatná barevná či tvarová odlišnost dodaného zboží od fotografie, která je pouze ilustrativní, vzorku či nepatrná odlišnost mající původ v povaze zboží.

V případě vadného plnění zakládajícího nepodstatného porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vadného plnění zakládajícího podstatné porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

Nezvolí-li nejpozději při uplatnění reklamace kupující způsob jejího vyřízení, volí způsob jejího vyřízení prodávající.


Odstoupení od smlouvy

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech

kdykoliv do doby převzetí zboží kupujícím,

kupující je v prodlení s úhradou faktury či zálohové faktury delší než 20 dní,

kupující neposkytne součinnost potřebnou pro řádné plnění prodávajícím,

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení.


Zvláštní ustanovení pro smlouvy uzavřené se spotřebitelem, distančním způsobem nebo mimo obvyklé obchodní prostory

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat zálohu kupní ceny.

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit a o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Nejedná – li se o případ uvedený v odst. 2 tohoto článku, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne dodání zboží (poslední dodávky zboží, jedná – li se o postupné plnění) a to i bez udání důvodu písemným oznámením doručeným straně prodávající či prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy platí pro zboží jako celek, není možné odstoupit jen od části zakoupeného zboží.

Při oprávněném odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží sám, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy zanikne v případech uvedených v čl. V. odst. 3,4,5,6,7,8  a 11 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání, tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Písemně uzavřená smlouva bude archivována u prodávajícího a kupující je oprávněn do ní kdykoliv nahlédnout na základě písemné žádosti a prokázání jeho totožnosti.

Zjišťování a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky je možné neomezeně až do uzavření smlouvy.

Pro prodávajícího nejsou závazné žádné kodexy chování.

V případě spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Nové Město, či se na ni obrátit se stížností.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) kupující nese sám.


Závěrečná ustanovení

Pokud smlouva mezi prodávajícím a kupujícím stanoví něco jiného, má přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Za písemnou formu se považuje i jednání učiněné faxem, e-mailovou korespondencí bez zaručeného elektronického podpisu, elektronickým vyplněním objednávkového formuláře prodávajícího na webových stránkách prodávajícího či automaticky odeslaný potvrzující e-mail.

Veškerá právní jednání prodávajícího a kupujícího se v otázkách výslovně neupravených smlouvu řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Znění Všeobecných obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Komenského 259, 273 06 Libušín, e-mail: info@dumkamenu.cz, telefon:  +420 777 717 979.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 12.04.2020


Dumkamenu.cz
Dům Kamenů s.r.o.


IČO: 09048774
DIČ: CZ09048774 Sídlo:273 06 Libušín, Komenského 259 Obchodní firma: Dům Kamenů s.r.o. IBAN: CZ4420100000002201794440 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX Fio Banka